آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

جمعه، آبان ۲۹

بی عنوان

هيچ دقت کرد‌ه‌ايد که در المپيک جاری حتی يک تپه نريده هم باقی نگذاشته‌ايم؟
ارسال یک نظر