آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

یکشنبه، فروردین ۴

سوءتفاهم هر ساله

می شه بپرسم دقیقاً کجای این حرف رو نمی فهمی؟ "حول" یا "احسن الحال"؟
ارسال یک نظر