آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

چهارشنبه، فروردین ۱۲

کوینتین تارانتینو و همزاد مسلمانش کونپارین چماقینو

استاد بی بدیل سینما و جنگ تن-به-چماق نکردند در نسخه اسلامی تپانچه را به دست دیگرشان بدهند.
اگه عکسها در اینجا به تیر غیب گرفتار شدند، می توانید از فلانجا و بیسارجا ببینیدشان.