آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

چهارشنبه، بهمن ۲۱

مرغابی!
مرغابی می تونه پرواز کنه، مرغابی می تونه قدم بزنه، مرغابی می تونه شنا کنه، بابا از این حیوون بدبخت چی می خوایین؟