آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

دوشنبه، خرداد ۹

معصومانه-مستقیم

از همه رهبر و روشنفکر و هوادار و منتقد ملولم. کت ریزعلی خواجوی و انگشت پترس فداکارم آرزوست.