آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

دوشنبه، اسفند ۱۱

غمزه خنجر

خونم بريخت وز غم عشقم خلاص داد منت پذير غمزه خنجر گذارمت


حافظ


آدم بعد از چند روز تشنگی ببينه که بچه‌هاش رو سر می‌برن. بدنش از سم اسبها له و داغون شده. دستاش از بدن جدا شده. سينه‌اش شکافته. دندونها شکسته. گلوش دريده. سرش توی بيابون بی آب و علف جدا از بدن افتاده ...


آی کيف می‌ده که آدم جرات عاشق شدن داشته باشه

ارسال یک نظر