آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

دوشنبه، تیر ۳۱

اندر احوالات ملایان و کشیشان و آخوندان و راهبان و مغان و مارکسیستان و مغ بچگان و صوفیان و عرفان زدگان و عابدان و خاخامان و موبدان

آدم حسابی که ایدئولوژی نمی فروشه!
ارسال یک نظر