آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

چهارشنبه، بهمن ۲۱

مرغابی!
مرغابی می تونه پرواز کنه، مرغابی می تونه قدم بزنه، مرغابی می تونه شنا کنه، بابا از این حیوون بدبخت چی می خوایین؟
ارسال یک نظر