آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

دوشنبه، فروردین ۱۲

سوگنامه ملی مذهبی

یکی از غمگینانه ترین عواقبی که برای یک حزب سیاسی ممکنه اتفاق بیافته اینه که نه بخاطر فشار، شکنجه و اعدام احزاب متخاصم، بلکه بر اثر کهولت سن منقرض بشه.
ارسال یک نظر